Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Rybolov Smola s.r.o.

Vážení zákazníci, ještě před objednáním služby si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky a informace, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Tato smlouva vzniká výhradně mezi Vámi a Rybolov Smola s.r.o. IČO: 04548591  (dále jen Rybolov Smola s.r.o.).

 

 1. Podmínky Rybolov Smola s.r.o. se řídí reklamačním řádem a přílohou živnostenského listu, stanovující podmínky pro provozování cestovní agentury.
 2. K uzavření smlouvy mezi klientem a Rybolov Smola s.r.o. dochází přijetím řádně vyplněné a podepsané objednávky, jejím zaknihováním ze strany Rybolov Smola s.r.o. a zaplacením zálohy ze strany klienta, pokud k této skutečnosti dojde dřív.
 3. Vzhledem k výhradně internetové nabídce služeb Rybolov Smola s.r.o., se smluvní strany dohodly o přípustnosti zaslání objednávky a schválení smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). Taková objednávka a smlouva se posuzuje, jako by byla podána a schválena osobně. Obě smluvní strany se však mohou dohodnout i jinak.
 4. Cena je stanovena dohodou mezi Rybolov Smola s.r.o. a klientem. Záloha je splatná do 10 dní (pokud není dohodnuto jinak) od obdržení potvrzené závazné objednávky. Zákazník je povinen zaplatit 30% z celkové částky dle objednaných služeb. Přijetím zálohy je služba závazně rezervována. Doplatek je nutno uhradit 40 dnů před nástupem na pobyt. Nezaplacení poplatku včas bude považováno za storno ze strany klienta, podléhající storno poplatkům. Bez platného zaplacení nemá cestující právo na poskytnutí služeb Rybolov Smola s.r.o..
 5. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu jsou v jednotlivých, prokazatelně nutných případech dovoleny. V případě změn informuje Rybolov Smola s.r.o. klienty okamžitě.
 6. Cestující je povinen v případě nedodržení služeb, nespokojenosti nebo reklamace veškeré závady neodkladně oznámit zástupci Rybolov Smola s.r.o.. Ten je povinen v oprávněných případech zajistit nápravu. Právo reklamace zaniká 10 dnů po skončení pobytu.
 7. V den nástupu pobytu je apartmán k dispozici od 14:00 (Check IN) a v den odjezdu by měl být apartmán vyklizen a předán do 10:00 (Check OUT)
 8. Správce objektu je oprávněn vyžádat si peněžitou záruku (kauci) ve výši 200 NOK na osobu. Tato kauce je vratná zpět po včasném předání čisté a nepoškozené chaty a lodí.
 9. Zákazník má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to osobním sdělením, emailem nebo doporučeným dopisem nebo jinou prokazatelnou formou. V takovém případě je povinen uhradit Rybolov Smola s.r.o. storno poplatky.

–     30% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě delší než 40 dnů před odjezdem

–     50% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 40-15 dnů před odjezdem.

–    100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy v době kratší než 15 dnů před odjezdem.

Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum prokazatelného doručení na adresu Rybolov Smola s.r.o..

 1. Každý klient bere na sebe veškerá rizika, která mohou vzniknout při plavbě na motorových lodích, nebo při nevhodném chování v areálu kempu a okolí. Každý klient, který způsobí škodu na výše uvedených věcech je povinen škodu na místě uhradit!
 2. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje ohledně své osoby a dalších účastníků zájezdu, jsou správné, úplné a pravdivé. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo jako nepravdivé, vystavuje se objednatel riziku povinnosti náhrady škody způsobené Rybolov Smola s.r.o. poskytnutím nesprávných údajů, popř. i postihu trestněprávnímu.
 3. Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí objednávkového formuláře. Pro Rybolov Smola s.r.o. je podepsaná smlouva brána tak, že všichni klienti zapsaní na první straně smlouvy byli seznámeni se všeobecnými smluvními podmínkami.

Při rezervaci prostřednictvím našeho rezervačního systému vás musíme, v souladu s GDPR, požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů. které budou použity jen pro zpracovaní vaší rezervace a nikdy je nebudou sdíleny s třetí stranou.

V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte. Ozveme se co nejdříve.

Stránky Fishing Club Veiholmen (Rybolov Smøla) jsou věnovány mořskému i sladkovodnímu rybolovu ve středním Norsku, konkrétně na ostrově Smøla, v původní rybářské osadě s názvem Veiholmen.

Kontakty

Veiholmen 6570 Nordre Veiholmen More Og Romsdal Norway
+420 602 168 556
info@rybolovsmola.cz
Ubytování provozuje norská společnost Fishing Club Veiholmen
© Copyright 2023. All rights reserved | Powered by BOOSTMAN.CZ