skip to Main Content
+420 602 168 556 info(at)rybolovsmola.cz Dětské závody

Všeobecné obchodní podmínky cestovní agentury Rybolov Smola s.r.o.

 

Vážení zákazníci, ještě před objednáním služby si prosím pozorně přečtěte tyto smluvní podmínky a informace, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Tato smlouva vzniká výhradně mezi Vámi a cestovní agenturou Rybolov Smola s.r.o. IČO: 04548591  (dále jen CA).

 

 1. Podmínky CA se řídí reklamačním řádem a přílohou živnostenského listu, stanovující podmínky pro provozování cestovní agentury.
 2. K uzavření smlouvy mezi klientem a CA dochází přijetím řádně vyplněné a podepsané objednávky, jejím zaknihováním ze strany CA a zaplacením zálohy ze strany klienta, pokud k této skutečnosti dojde dřív.
 3. Vzhledem k výhradně internetové nabídce služeb CA, se smluvní strany dohodly o přípustnosti zaslání objednávky a schválení smlouvy prostřednictvím elektronické pošty (e-mail). Taková objednávka a smlouva se posuzuje, jako by byla podána a schválena osobně. Obě smluvní strany se však mohou dohodnout i jinak.
 4. Cena je stanovena dohodou mezi CA a klientem. Záloha je splatná do 10 dní (pokud není dohodnuto jinak) od obdržení potvrzené závazné objednávky. Zákazník je povinen zaplatit 30% z celkové částky dle objednaných služeb. Přijetím zálohy je služba závazně rezervována. Doplatek je nutno uhradit 40 dnů před nástupem na pobyt. Nezaplacení poplatku včas bude považováno za storno ze strany klienta, podléhající storno poplatkům. Bez platného zaplacení nemá cestující právo na poskytnutí služeb CA.
 5. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu jsou v jednotlivých, prokazatelně nutných případech dovoleny. V případě změn informuje CA klienty okamžitě.
 6. Cestující je povinen v případě nedodržení služeb, nespokojenosti nebo reklamace veškeré závady neodkladně oznámit zástupci CA. Ten je povinen v oprávněných případech zajistit nápravu. Právo reklamace zaniká 10 dnů po skončení pobytu.
 7. V den nástupu pobytu je apartmán k dispozici od 14:00 (Check IN) a v den odjezdu by měl být apartmán vyklizen a předán do 10:00 (Check OUT)
 8. Správce objektu je oprávněn vyžádat si peněžitou záruku (kauci) ve výši 200 NOK na osobu. Tato kauce je vratná zpět po včasném předání čisté a nepoškozené chaty a lodí.
 9. Zákazník má právo od uzavřené smlouvy odstoupit, a to osobním sdělením, emailem nebo doporučeným dopisem nebo jinou prokazatelnou formou. V takovém případě je povinen uhradit CA storno poplatky.

–     30% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě delší než 40 dnů před odjezdem

–     50% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 40-15 dnů před odjezdem.

–    100% z celkové ceny při odstoupení od smlouvy v době kratší než 15 dnů před odjezdem.

Za datum odstoupení od smlouvy se považuje datum prokazatelného doručení na adresu CA.

 1. Každý klient bere na sebe veškerá rizika, která mohou vzniknout při plavbě na motorových lodích, nebo při nevhodném chování v areálu kempu a okolí. Každý klient, který způsobí škodu na výše uvedených věcech je povinen škodu na místě uhradit!
 2. Objednatel prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje ohledně své osoby a dalších účastníků zájezdu, jsou správné, úplné a pravdivé. V případě, že by se toto tvrzení ukázalo jako nepravdivé, vystavuje se objednatel riziku povinnosti náhrady škody způsobené CA poskytnutím nesprávných údajů, popř. i postihu trestněprávnímu.
 3. Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí objednávkového formuláře. Pro CA je podepsaná smlouva brána tak, že všichni klienti zapsaní na první straně smlouvy byli seznámeni se všeobecnými smluvními podmínkami.

Při rezervaci prostřednictvím našeho rezervačního systému vás musíme, v souladu s GDPR, požádat o souhlas se zpracováním osobních údajů. které budou použity jen pro zpracovaní vaší rezervace a nikdy je nebudou sdíleny s třetí stranou.

Print Friendly, PDF & Email
Back To Top
Hledat